Privacy Policy

English Translation Below

Chính sách riêng tư

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Bản Tuyên Bố về Sự Riêng Tư này áp dụng cho chương trình Hốt Hụi và quản lý việc thu thập và sử dụng thông tin. Vì mục đích của Chính sách bảo mật này, trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tham chiếu đến Hốt Hụi sẽ bao gồm chương trình trò chơi truyền hình Hốt Hụi, Ứng dụng di động Hốt Hụi và trang web https://hothuigameshow.com. Bằng cách sử dụng trang web hoặc ứng dụng Hốt Hụi, bạn đồng ý với việc sử dụng dữ liệu được mô tả trong tuyên bố này.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn trên Ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi, Hốt Hụi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, chẳng hạn như:

­ Họ và tên

­ Địa chỉ thư


­ Địa chỉ email


­ Số điện thoại

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhất định cho chúng tôi khi bạn chọn sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định trên Trang web. Chúng có thể bao gồm: (a) đăng ký một tài khoản trên trang web của chúng tôi; (b) tham gia một cuộc rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi được tài trợ bởi chúng tôi hoặc một trong các đối tác của chúng tôi; (c) đăng ký ưu đãi đặc biệt từ các bên thứ ba được chọn; (d) gửi cho chúng tôi một email; (e) gửi thông tin thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin thanh toán khác khi đặt hàng và mua các sản phẩm và dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn, nhưng không giới hạn, cho việc giao tiếp với bạn liên quan đến dịch vụ và / hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin cá nhân hoặc phi cá nhân trong tương lai.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Hốt Hụi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành (các) trang web của mình và cung cấp các dịch vụ bạn đã yêu cầu.

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Hốt Hụi không bán hay cho thuê mướn danh sách khách hàng của mình cho bên thứ ba.

Hốt Hụi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, mà không cần thông báo, nếu được luật pháp yêu cầu hoặc tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý sử dụng trên Ứng dụng di động hoặc trang web Hốt Hụi; (b) bảo vệ quyền lợi và tài sản của Hốt Hụi; và / hoặc (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng ứng dụng Hốt Hụi trên di động hoặc trang web, hoặc an ninh công cộng.

Thông tin thu thập tự động

Thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của bạn có thể được Hốt Hụi thu thập tự động. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web liên quan của bạn. Những thông tin này được sử dụng để phục vụ cho hoạt động của dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ, và để cung cấp những thông số chung về việc sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động Hốt Hụi.

Trẻ em dưới 13 tuổi

Hốt Hụi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em dưới mười ba tuổi. Nếu bạn dưới mười ba tuổi, bạn phải yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn cho phép sử dụng trang web này.

Giao tiếp email

Đôi khi, Hốt Hụi có thể liên hệ với bạn qua email nhằm mục đích cung cấp thông báo, khuyến mại, cảnh báo, xác nhận, khảo sát và / hoặc thông báo chung khác.

Nếu bạn muốn ngừng nhận chương trình tiếp thị hoặc truyền thông quảng cáo qua email từ Hốt Hụi, bạn có thể chọn không tham gia các liên lạc đó bằng cách nhấp vào nút UNSUBSCRIBE (hủy đăng ký).

Thay đổi tới tuyên bố này

Hốt Hụi có quyền thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi lớn trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản của bạn, bằng cách đặt thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi và / hoặc bằng cách cập nhật bất kỳ thông tin bảo mật nào trên trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ có sẵn thông qua Trang web này sau khi sửa đổi như vậy sẽ cấu thành: (a) sự công nhận của bạn về Chính sách Bảo mật đã sửa đổi; và (b) bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Chính sách đó.

Thông tin liên hệ

Hốt Hụi hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Bản Tuyên Bố về Sự Riêng Tư này. Nếu bạn tin rằng Hốt Hụi chưa tôn trọng bản Tuyên Bố này, vui lòng liên hệ với Hốt Hụi tại:

SILLY JENKINS PRODUCTIONS 
1535 E 17TH ST Suite 107 SANTA ANA, California 92705

Địa chỉ email: CONTACT@HOTHUIGAMESHOW.COM

Số điện thoại:

714­975­6814
 Có hiệu lực vào 04 tháng 7, 2018

Privacy Policy

Protecting your private information is our priority. This Statement of Privacy applies to Hốt Hụi and governs data collection and usage. For the purposes of this Privacy Policy, unless otherwise noted, all references to Hốt Hụi include Hốt Hụi TV game show, the Hốt Hụi Mobile App and https://hothuigameshow.com. By using the Hốt Hụi website or App, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

In order to better provide you with products and services offered on our App or website, Hốt Hụi may collect personally identifiable information, such as your:

­ First and Last Name

­ Mailing Address


­ E­mail Address


­ Phone Number

We do not collect any personal information about you unless you voluntarily provide it to us. However, you may be required to provide certain personal information to us when you elect to use certain products or services available on the Site. These may include: (a) registering for an account on our Site; (b) entering a sweepstakes or contest sponsored by us or one of our partners; (c) signing up for special offers from selected third parties; (d) sending us an email message; (e) submitting your credit card or other payment information when ordering and purchasing products and services on our Site. To wit, we will use your information for, but not limited to, communicating with you in relation to services and/or products you have requested from us. We also may gather additional personal or non­personal information in the future.

Use of your Personal Information

Hốt Hụi collects and uses your personal information to operate its website(s) and deliver the services you have requested.

Sharing Information with Third Parties

Hốt Hụi does not sell, rent or lease its customer lists to third parties.

Hốt Hụi may disclose your personal information, without notice, if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Hốt Hụi Mobile App or the site; (b) protect and defend the rights or property of Hốt Hụi; and/or (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Hốt HụI Mobile App or website, or the public.

Automatically Collected Information

Information about your computer hardware and software may be automatically collected by Hốt Hụi. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring website addresses. This information is used for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the Hốt Hụi Mobile App or website.

Children Under Thirteen

Hốt Hụi does not knowingly collect personally identifiable information from children under the age of thirteen. If you are under the age of thirteen, you must ask your parent or guardian for permission to use this website.

E-mail Communications

From time to time, Hốt Hụi may contact you via email for the purpose of providing announcements, promotional offers, alerts, confirmations, surveys, and/or other general communication.

If you would like to stop receiving marketing or promotional communications via email from Hốt Hụi, you may opt out of such communications by clicking on the UNSUBSCRIBE button.

Changes to this Statement

Hốt Hụi reserves the right to change this Privacy Policy from time to time. We will notify you about significant changes in the way we treat personal information by sending a notice to the primary email address specified in your account, by placing a prominent notice on our site, and/or by updating any privacy information on this page. Your continued use of the Site and/or Services available through this Site after such modifications will constitute your: (a) acknowledgment of the modified Privacy Policy; and (b) agreement to abide and be bound by that Policy.

Contact Information

Hốt Hụi welcomes your questions or comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that Hốt Hụi has not adhered to this Statement, please contact Hốt Hụi at:

SILLY JENKINS PRODUCTIONS 
1535 E 17TH ST Suite 107 SANTA ANA, California 92705

Email Address: CONTACT@HOTHUIGAMESHOW.COM

Telephone number:

714­975­6814
 Effective as of July 04, 2018